ลำดับ
ชื่อคำสั่ง
คำสั่งที่
1
96/2555
2
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือน มกราคม - มีนาคม 2556
113/2555
3
คำสั่งค่ายเยาวชนยคใหม่หัวใจช์่อสัตย์
05/2556
4
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เปิดบ้าน ญจพ. 2556
08/2556
5
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือน เมษายน - มิถุนายน 2556
28/2556
6
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2556
62/2556
7
คำสั่งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
พฤหัสบดี
8
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2556
101/2556
9
คำสั่งเวรรักษาราชการ มกราคม - มีนาคม 2557
130/2556
10
22/2557
11
31/2557
12
คำสั่งเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการษึกษา 2557
45/2557
13
พฤหัสบดี
14
59/2557
15
110/2557
16
พฤหัสบดี
17
157/2557
18
18/2558
19
พฤหัสบดี
20
48/2558
21
82/2558
22
พฤหัสบดี
23
122/2558
24
34/2559
25
90/2559
26
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2559
120/2559
27
เวรประจำวันพฤหัสบดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
พฤหัสบดี
28
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือน มกราคม - มีนาคม 2560
182/2559
29
คำสั่งเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
003/2560
30
เวรประจำวันพฤหัสบดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ปรับปรุง (ม.ค.60)
พฤหัสบดี
31
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือน เมษายน - มิถุนายน 2560
26/2560
32
คำสั่งเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
39/2560
33
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานวิทยุโรงเรียน ประจำปี 2560
40/2560
34
เวรประจำวันพฤหัสบดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
พฤหัสบดี
35
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2560
58/2560
36
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือน ตุลาคม-ธันวาคม
86/2560
37
คำสั่งเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
87/2560
38
เวรประจำวันพฤหัสบดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
พฤหัสบดี
39
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือน มกราคม - มีนาคม 2561
108/2560
40
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือน เมษายน - มิถุนายน 2561
17/2561
41
คำสั่งเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
89/2561
42
เวรประจำวันพฤหัสบดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
พฤหัสบดี