ลำดับ
ชื่อคำสั่ง
คำสั่งที่
1
96/2555
2
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือน มกราคม - มีนาคม 2556
113/2555
3
คำสั่งค่ายเยาวชนยคใหม่หัวใจช์่อสัตย์
05/2556
4
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เปิดบ้าน ญจพ. 2556
08/2556
5
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือน เมษายน - มิถุนายน 2556
28/2556
6
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2556
62/2556
7
คำสั่งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
พฤหัสบดี
8
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2556
101/2556
9
คำสั่งเวรรักษาราชการ มกราคม - มีนาคม 2557
130/2556
10
22/2557
11
31/2557
12
คำสั่งเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการษึกษา 2557
45/2557
13
พฤหัสบดี
14
59/2557
15
110/2557
16
พฤหัสบดี
17
157/2557
18
18/2558
19
พฤหัสบดี
20
48/2558
21
82/2558
22
พฤหัสบดี
23
122/2558
24
34/2559
25
90/2559
26
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2559
120/2559
27
เวรประจำวันพฤหัสบดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
พฤหัสบดี
28
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือน มกราคม - มีนาคม 2560
182/2559
29
คำสั่งเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
003/2560
30
เวรประจำวันพฤหัสบดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ปรับปรุง (ม.ค.60)
พฤหัสบดี
31
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือน เมษายน - มิถุนายน 2560
26/2560
32
คำสั่งเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
39/2560
33
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานวิทยุโรงเรียน ประจำปี 2560
40/2560
34
เวรประจำวันพฤหัสบดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
พฤหัสบดี
35
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2560
58/2560
36
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือน ตุลาคม-ธันวาคม
86/2560
37
คำสั่งเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
87/2560
38
เวรประจำวันพฤหัสบดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
พฤหัสบดี
39
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือน มกราคม - มีนาคม 2561
108/2560
40
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือน เมษายน - มิถุนายน 2561
17/2561
41
คำสั่งเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
89/2561
42
เวรประจำวันพฤหัสบดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
พฤหัสบดี
43
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2561
052/2561
44
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561
085/2561
45
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
092/2561
46
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
108/2561
47
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือน มกราคม - มีนาคม 2562
122/2561
48
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562
016/2562
49
คำสั่งเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
034/2562
50
เวรประจำวันพฤหัสบดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
พฤหัสบดี
51
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562
049/2562
52
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562
066/2562
53
คำสั่งเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
075/2562
54
ตารางเวรวันพฤหัส ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
พฤหัสบดี
55
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือน มกราคม - มีนาคม 2563
102/2562
56
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือย เมษายน - มิถุนายน 2563
17/2563
57
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม)
21/2563
58
คำสั่งเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
27/2563
59
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563
28/2563
60
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563
54/2563
61
คำสั่งเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
082/2563
62
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือน มกราคม - มีนาคม 2564
088/2563
63
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือน เมษายน - มิถุนายน 2564
011/2564
64
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือน เมษายน - มิถุนายน 2564 (โควิด-19)
022/2564
65
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564
024/2564
66
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564
077/2564
67
คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ตามขอบข่ายโครงสร้าง ปี 64
072/2564
68
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือน มกราคม - มีนาคม 2565
098/2564
69
คำสั่งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
099/2564
70
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือย มกราคม - มีนาคม 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม)
001/2565
71
คำสั่งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม)
002/2565
72
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือน มกราคม - มีนาคม 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม)
003/2565
73
คำสั่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564
009/2565
74
คำสั่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร-รายงานตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565
011/2565
75
คำสั่งเวรรักษาราชการ เดือน เมษายน -มิถุนายน 2565
015/2565
76
77
   
78
   
79
   
80