ลำดับ
ชื่อคำสั่ง
คำสั่งที่
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๗๐
๖๒/๒๕๖๕
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐
๑๑๕ / ๒๕๖๕
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๕
๑๑๙ / ๒๕๖๕
   
   
   
   
   
   
๑๐
   
๑๑
   
๑๒
   
๑๓
   
๑๔
   
๑๕
   
๑๖
   
๑๗
   
๑๘
   
๑๙
   
๒๐
   
๒๑
   
๒๒
   
๒๓
   
๒๔
   
๒๕
   
๒๖
   
๒๗
   
๒๘
   
๒๙
   
๓๐