viagra-50-online-store.com

HOME

การอบรมการสอนออนไลน์ โควิดระลอกสาม

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564  นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม การเตรียมความพร้อม ในการจัด /...

 

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564  นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม การเตรียมความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอน Online + On Hand เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564  ที่จะถึงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ด้วยโปรแกรม Meet + Zoom  โดยมีคณะครู-เจ้าหน้าที่  โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา จำนวน 25 คน  เข้ารับการอบรม มีนายฮันนาท ปูติล่า เป็นวิทยากร   ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว ได้ดำเนินตามความในหนังสือที่ ศธ.  04338/ว 2355 ลว. 26 พฤษภาคม 2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดสงขลา ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 29/2564 หน้าที่ 3  ข้อ 3. การจัดกิจกรรมทางสังคม 3.2 ห้ามไม่ให้มีการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนเกินกว่า 20 คน หากเกินกว่า 20 คน ให้ขออนุญาตนายอำเภอท้องที่ ซึ่งต้องมีมาตรการป้องกันโรคที่เพียงพอเพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ ยกเว้น การจัดกิจกรรมของส่วนราชการ เช่น การจัดประชุม  งานรัฐพิธี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน และได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโดยเคร่งครัด

 

ข่าว/ภาพ : กนกพร นิลลออ