viagra-50-online-store.com

HOME

คำชี้แจงการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/64

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นวันแรกของการเปิดเรียนแบบ Onsite ของโรงเรียนทั่วประเทศ ยกเว้นจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อนุญาตให้เปิดเรียนได้ แต่ สพฐ.ให้โรงเรียน /...

 

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นวันแรกของการเปิดเรียนแบบ Onsite ของโรงเรียนทั่วประเทศ ยกเว้นจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อนุญาตให้เปิดเรียนได้ แต่ สพฐ.ให้โรงเรียนทำการสอนชดเชยเอาเอง ยังคงสอบปลายภาคเรียนตามวัน เวลาเดิมและการรายงานข้อมูลจำเป็นต่าง ๆ ยังต้องรายงาน เช่น ข้อมูลพื้นฐานนักเรียนยากจน ข้อมูลเยี่ยมบ้าน SDQ  GPA วิชาเพิ่มเติม ชุมนุม โครงงาน กิจกรรมบังคับ ฯลฯ จึงขอกำหนดให้นักเรียนมาโรงเรียนพร้อมกับผู้ปกครอง แต่งกายชุดสุภาพ เพื่อดำเนินการกรอกข้อมูลจำเป็นที่โรงเรียนดังนี้ 

ม.1 วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น.

ม.2 วันพฤหัสที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น.

ม.3 วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น.จึงขอให้ทุกฝ่ายที่ต้องการข้อมูลจำเป็นจากนักเรียนแจ้งให้นำมา กรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยภายในครึ่งวัน เรียนมาเพื่อดำเนินการนัดหมายนักเรียนต่อไป

1. ให้นักเรียนเลือกวิชาเพิ่มเติม และชุมนุม

2.  ให้นักเรียนกรอกข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน โดยข้อมูลที่ต้องกรอก  ได้แก่

 2.1  เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของสมาชิกทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับนักเรียน 

(ให้นักเรียนนำเล่มทะเบียนบ้านฉบับจริงที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของทุกคนมาด้วย)

 2.2  อายุ  อาชีพ การศึกษาสูงสุด และรายได้ต่อเดือนของสมาชิกทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับนักเรียน (รวมถึงข้อมูลการได้เงินสวัสดิการของรัฐ  เบี้ยคนชรา เบี้ยคนพิการ เป็นต้น)

 2.3  ระยะทางและเวลาที่ใช้เดินทางจากบ้านมาโรงเรียน

 2.4  ให้นักเรียนถ่ายรูปหน้าบ้านให้เห็นหลังคาบ้าน 1 รูป (ให้ส่งเป็นไฟล์ภาพให้ครูที่ปรึกษา)

 2.5  ให้นักเรียนถ่ายรูปภายในบ้านให้เห็นพื้นบ้านและฝาผนัง 1 รูป (ให้ส่งเป็นไฟล์ภาพให้ครูที่ปรึกษา)

 2.4  ข้อมูลพื้นฐานอื่นๆของนักเรียน เช่น สภาพบ้าน  การใช้น้ำ ใช้ไฟ  เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น

 2.5  น้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียน

3.  ให้นักเรียนกรอกข้อมูลSDQ และข้อมูลเยี่ยมบ้านนักเรียน

 

โดย : ฝ่ายบริหาร ญจพ.