viagra-50-online-store.com

HOME

รับการนิเทศติดตามการสอนออนไลน์

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 - 12.30 น. นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา พร้อมคณะครู /...

 

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 - 12.30 น. นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ นายวชิระ ขวัญเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล นายวีระศักดิ์ บุญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา นางสาวฉลวย พีรฉัตรปกรณ์ นางสาวใกล้รุ่ง สำเภาทอง ศึกษานิเทศก์ มาติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน  แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง เช่นค่าบำรุงการศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน ติดตามการก่อสร้างโรงอาหาร งบประมาณจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน และปัญหาในภาพรวมของสถานศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน

 

ข่าว/ภาพ : เอกพล ดำรงจิรธนากร