viagra-50-online-store.com

HOME

การรับเงินเยียวยา ลดภาระการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ การรับเงินเยียวยา ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา  ของโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  ผู้ปกครองนักเรียน หรือ นักเรียน รับเงินสด /...

 

ประชาสัมพันธ์ การรับเงินเยียวยา ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

ของโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

ผู้ปกครองนักเรียน หรือ นักเรียน รับเงินสด ณ โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยาตามวัน และ เวลา ดังนี้

วันจันทร์   ที่ 6 กันยายน  2564

เวลา13.00น.ม.1/1

เวลา14.00น.ม.1/2

เวลา15.00น.ม.2/1

เวลา15.30น.ม.2/2

วันอังคารที่ 7 กันยายน  2564

เวลา09.00น.ม.3/1

เวลา10.00น.ม.3/2

เวลา11.00น.ม.4

เวลา13.00น.ม.5

เวลา14.00น.ม.6

โดยเตรียมเอกสาร / หลักฐานการรับเงิน >>> 

***สำเนาบัตรประชาชน และ ***สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับเงิน