viagra-50-online-store.com

HOME

ตรวจคัดกรองด้วย ATK ก่อน On Site

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 /...

 

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK ก่อนการเปิดเรียนแบบสลับครึ่งหนึ่งที่โรงเรียน (On Site / On Line) ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะแพทย์ ของสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดสงขลา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฉลุง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีบุคลากรจาก 4 โรงเรียนเข้ารับการอบรม และตรวจคิดกรอง คือ โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์  โรงเรียนบ้านฉลุง  และโรงเรียนเจริญศึกษา  ก่อนที่คณะบุคลากร และนักเรียนระดับชั้น ม.2 , 4 , 5 , 6 ได้ทำการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK ด้วยตนเอง  เพื่อจะทำการเปิดเรียนที่โรงเรียน สลับกับ ชั้น ม.1 , 3 ซึ่งจะมาทำการตรวจคัดกรอง และสลับเรียนที่โรงเรียนในสัปดาห์ถัดไป

ภาพ : ญจพ.
ข่าว : กนกพร นิลละออ