viagra-50-online-store.com

HOME

ญจพ. On- Site ทุกระดับ 31 ม.ค. 65

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  แจ้งเปิดการเรียนแบบ On- Site ทุกระดับชั้น ในวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565  โดยมีข้อกำหนดคือ  1. นักเรียนต้องได้รับวัคซีน /...

 

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  แจ้งเปิดการเรียนแบบ On- Site ทุกระดับชั้น ในวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565

โดยมีข้อกำหนดคือ

1. นักเรียนต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม

2. นักเรียนได้ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธี ATK และมีผลการตรวจเป็นลบ

** กรณีที่นักเรียนไม่ได้มาตรวจคัดกรองตามที่โรงเรียนกำหนดไปก่อนหน้านี้ นักเรียนต้องไปตรวจคัดกรองให้เรียบร้อยก่อนและนำผลการตรวจที่มีผลเป็นลบ แสดงต่อครูเวรประจำวันก่อนเข้าโรงเรียน ในวันจันทร์ที่ 31 ม.ค. 65