viagra-50-online-store.com

HOME

การติดตาม นร.ญจพ.ทุนพระราชทาน

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565  นางสาวผาสุขสันต์  ไหมทิพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ได้มอบหมายให้ นางพฤษกรณ์  วรรณภัณฑ์พินิจ ครูที่ปรึกษา /...

 

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565  นางสาวผาสุขสันต์  ไหมทิพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ได้มอบหมายให้ นางพฤษกรณ์  วรรณภัณฑ์พินิจ ครูที่ปรึกษา นำนางสาวชวัลลักษณ์ สุวรรณชาตรี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  นักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เข้ารับการตรวจเยี่ยมเยียนจากเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เพื่อรับทราบผลการเรียน ปัญหา ความต้องการและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับทุน   ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์