viagra-50-online-store.com

HOME

การอบรมจิตพอเพียงต้านทุจริต

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมาย นางสุภาพ สังข์สงฆ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณฯ /...

 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมาย นางสุภาพ สังข์สงฆ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณฯ เข้าร่วมการอบรมในโครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสงขลา) กิจกรรม : พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต  ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนแวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอหากใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

ภาพ/ข่าว : สุภาพ สังข์สังฆ์