viagra-50-online-store.com

HOME

ญจพ.รับสมัครครูสอนภาษาจีน

ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นครูสอนภาษาจีน  ๑.  ชื่อตำแหน่ง  และรายละเอียดการจ้างงาน  ๑.๑  ครูสอนภาษาจีน   จำนวน  ๑  อัตรา /...

 

ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นครูสอนภาษาจีน

--------------------------------------------------

๑.  ชื่อตำแหน่ง  และรายละเอียดการจ้างงาน

๑.๑  ครูสอนภาษาจีน   จำนวน  ๑  อัตรา

๑.๒  ค่าจ้างเดือนละ   ๙,๑๔๐ บาท

๒.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

๒.๑  อายุไม่ต่ำกว่า  ๒๐  ปีบริบูรณ์

๒.๒  ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.

       ๒๕๔๖ ได้แก่

(๑)  เป็นผู้มีความประพฤติสื่อเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

(๒)  เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๓)  เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาพเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

๓.  สัญชาติไทย

กรณีที่ ๑  (มีใบประกอบวิชาชีพครู)

(๑)  มีวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี  วิชาเอกภาษาจีน

(๒)  มีความรู้ในการประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้ที่คณะกรรมการคุรุสภาพกำหนด

(๓)  มีระดับความรู้ทางภาษาจีนไม่ต่ำกว่า  HSK ๔ ขึ้นไป

กรณีที่ ๒  ครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย  (ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู)

(๑)  มีวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาใดก็ได้

(๒)  มีระดับความรู้ทางภาษาจีนไม่ต่ำกว่า HSK ๔ ขึ้นไป

(๓)  เป็นผู้มีความประพฤติดี มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ และประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย

๔.  การรับสมัคร

๔.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สมัครโดยวิธี Online ผู้ประสงค์จะสมัครกรอกแบบฟอร์มใบสมัครใน Google Form  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  

 

๔.๒  เอกสารหลักฐานที่จะต้องแนบในใบสมัคร

๔.๒.๑  สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิ  จำนวน  ๑  ชุด  

๔.๒.๒  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript)  โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ  ภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย  จำนวน  ๑  ชุด  

๔.๒.๔  สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  ๑  ฉบับ  

๔.๒.๕  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  ๑  ฉบับ  

๔.๒.๖  สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู  จำนวน  ๑  ฉบับ  

๔.๒.๗  หลักฐานแสดงระดับความรู้ทางภาษาจีนไม่ต่ำกว่า  HSK ๔ ขึ้นไป

๔.๒.๘  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส  เป็นต้น  

จำนวน  ๑  ฉบับ  

 

--- อ่านเพิ่มเติม --- (คลิก)

 

ใบสมัครการคัดสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 (คลิก)