viagra-50-online-store.com

HOME

การรับรายงานตัวนักเรียน ม.1 , ม.4 ปี 65

เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2565 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการนักเรียน /...

 

เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2565 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  ได้ดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565  โดยในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เป็นการรับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1  และวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565  เป็นการรับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.4  พร้อมทั้งถือโอกาสเดียวกันนี้ นัดหมายชี้แจงแนวปฏิบัติในการเปิดภาคเรียน และการติดต่อประสานกับรถรับส่งนักเรียนในแต่ละเส้นทางการรับส่ง พร้อมทั้งการรับชุดพละศึกษา  ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนที่จะเดินทางมาเรียนในวันเปิดภาคเรียน 17 พฤษถาคม 2565 ต่อไป

ภาพ : วรากร สุพรรณท้าว
ข่าว : กนกพร นิลละออ