viagra-50-online-store.com

HOME

เข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้ นางสุภาพ สังข์สงฆ์ นำนักเรียน จำนวน 4 คน /...

  

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้ นางสุภาพ สังข์สงฆ์ นำนักเรียน จำนวน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรมประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษ “ไอเดียโคมไฟแสงสี” ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาเนินขุมทอง ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองควนลัง

 

ภาพ : สุภาพ สังข์สงฆ์

ข่าว : กนกพร นิลละออ