viagra-50-online-store.com

HOME

สวดมนต์บทธัมมจักกัปวัตตสูตร

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้ นางจีรนลย์ สังข์แก้ว และนางรักษิณาภรณ์ เพชรรัตน์ /...

 

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้ นางจีรนลย์ สังข์แก้ว และนางรักษิณาภรณ์ เพชรรัตน์ ครูผู้รับผิดชอบงานคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกับ World RECORDS Guinness จัดกิจกรรมสวดมนต์บทธัมมจักกัปวัตตสูตรกว่า 400 จบ ในคาบคุณธรรม จริยธรรม

 

ข่าว : กนกพร นิลละออ