viagra-50-online-store.com

HOME

อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ ”เศรษฐกิจพอเพียง”

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา และคณะครู ให้การต้อนรับนายก่อศักดิ์ ศรีน้อย /...

 

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา และคณะครู ให้การต้อนรับนายก่อศักดิ์ ศรีน้อย ซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ”เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้ครูนำแนวทางและความรู้ที่ได้รับ ไปต่อยอดให้นักเรียนนำไปปรับใช้กับกิจกรรมฐานเศรษฐกิจพอเพียงของห้องเรียน ณ ห้องร่มพิกุล โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 

ภาพ : กนกพร นิลละออ / พฤษกรณ์ วรรณภัณฑ์พินิจ

 

ข่าว : กนกพร นิลละออ