viagra-50-online-store.com

HOME

เหรียญทอง ลำดับที่ 13

เหรียญทอง ลำดับที่ 13 ชื่อการแสดงชุด “สิงกูรบรรณาการ”การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-3 /...


เหรียญทอง ลำดับที่ 13

ชื่อการแสดงชุด “สิงกูรบรรณาการ”

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล

ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ภาพ/ข่าว : กนกพร นิลละออ