viagra-50-online-store.com

HOME

ชป. 16 มอบเครื่องทำน้ำเย็น

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557  นายประกอบ หาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ได้นำตัวแทนคณะนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา /...

 

       เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557  นายประกอบ หาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ได้นำตัวแทนคณะนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา รับมอบเครื่องทำน้ำเย็นสำหรับตั้งบริการนักเรียนในบริเวณอาคารหอประชุมโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  จากสำนักชลประทานที่ 16 จำนวน  1 เครื่อง  ซึ่งสำนักชลประทานที่ 16 ถือเป็นหน่วยงานในเขตชุมชนเดียวกันกับโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา และที่ผ่านมาโรงเรียนก็ได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในหลายด้านจากสำนักชลประทานที่ 16 ตลอดมา ว่าจะเป็นการปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน  การทำถนนภายในโรงเรียน  การขุดลอกคลองและอ่างเก็บน้ำ  การมอบอุปกรณ์สนับสนุนทั้งการเรียน-การกีฬา เป็นต้น   จึงถือเป็นความสำเร็จในการให้การช่วยเหลือดูแลกันของหน่วยงานในชุมชนเป็นอย่างดี  ทางโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา จึงขอขอบพระคุณสำนักชลประทานที่ 16  มา  ณ  โอกาสนี้เป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ดูแลช่วยเหลือทางโรงเรียนมาโดยตลอด

                                                                                   ภาพ : น.ส.เพ็ญณี  มณี
                                                                                   ข่าว : นายสุทธิพงษ์  นนท์ตุลา