viagra-50-online-store.com

HOME

Inspiring Science Paekage 3

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557  โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ได้ส่งบุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย  คุณครูจีรนงย์ สังข์แก้ว /...

 

       เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557  โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ได้ส่งบุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย  คุณครูจีรนงย์ สังข์แก้ว  คุณครูพิชญานิน ลายเจียร  และคุณครูเพ็ญณี มณี  เข้าร่วมการฝึกอบรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ตามโครงการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1- ม.3  (Inspiring Science) Paekage 3  จำนวน 4 หน่วยการเรียนรู้   ณ  โรงแรมมายเฮาส์ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  ถือเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์มากต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเมื่อคุณครูของโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ได้รับความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมแล้ว ก็จะได้นำความรู้กลับมาพัฒนางานในหน้าที่ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไป

                                                                                 ภาพ : เพ็ญณี  มณี
                                                                                 ข่าว : สุทธิพงษ์  นนท์ตุลา