HOME

การประชุมเตรียมการ “มหามิตรเกมส์ 5”

  • พิมพ์

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557  โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ในนามของประธานจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน มหามิตรเกมส์ ครั้งที่ 5  ได้เป็นเจ้าภาพในการ /...

 

       เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557  โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ในนามของประธานจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน มหามิตรเกมส์ ครั้งที่ 5  ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมคณะกรรมการจัดงานฝ่ายต่าง ๆ  โดย “มหามิตรเกมส์” เป็นการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย

     โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
     โรงเรียบางกล่ำวิทยารัชมังคลาภิเษก
     โรงเรียนคูเต่าวิทยา
     โรงเรียนปากจ่าวิทยา
     โรงเรียนรัตนพลวิทยา
     โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
       ซึ่งได้จัดการแข่งขันขึ้นเป็นประเพณีปีละ 1 ครั้ง ต่อเนื่องกันมาจนถึงครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ และเพื่อให้การดำเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบส่วนงานต่าง ๆ ของแต่ละโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมต่อไป

                                                                                 ภาพ/ข่าว : นายสุทธิพงษ์  นนท์ตุลา