viagra-50-online-store.com

HOME

หลักสูตรการทำเสื้อมัดย้อม

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา/...

 

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 

นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้นางอุไรวัลย์ วรจินต์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะ สร้างงาน สร้างอาชีพ หลักสูตรการทำเสื้อมัดย้อม ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

ภาพ : อุไรวัลย์ วรจินต์

ข่าว : กนกพร นิลละออ