viagra-50-online-store.com

HOME

3Rs-ประชารัฐ

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา/...

 วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้นางสุภาพ สังข์สงฆ์ และนางอุไรวัลย์ วรจินต์ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดสะอาด 3Rs-ประชารัฐ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ภาพ : อุไรวัลย์ วรจินต์

 ข่าว : กนกพร นิลละออ