viagra-50-online-store.com

HOME

การจัดการเรียนรู้ Active Learning

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา/...

 วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และคณะครู ดำเนินการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ Active Learning ผ่านเครือข่ายครูผู้ร่วมนิเทศ (Co-Supervisor) ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยใช้กิจกรรมเปิดชั้นเรียน ร่วมกับนางสาวฉลวย พีรฉัตรปกรณ์ และนางสาวพาฝัน บูรณธรรม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  และนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้กับหลักสูตรสถานศึกษา ณ แหล่งน้ำในโรงเรียน หัวข้อ "แหล่งน้ำ แหล่งน้ำใจ ในโรงเรียน " โดยมีการบูรณาการสาระวิชาตามหลักสูตรสถานศึกษา หลายวิชาเข้าด้วยกัน

ภาพ/ข่าว : กนกพร นิลละออ