viagra-50-online-store.com

HOME

รับโล่ รร.ส่งสเริมสุขภาพระดับทอง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557  นายศลใจ วิบูลกิจ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ได้เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต/...

 

       เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557  นายศลใจ วิบูลกิจ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ได้เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16   ณ  โรงแรมบุรีศรีภู  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  ในการนี้ ได้มีการประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับรางวัล “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ”  ซึ่งโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ได้รับรางวัลส่งเสริมสุขภาพระดับทอง โดยนายประกอบ หาญณรงค์ เป็นผู้รับโล่รางวัล จากนายศลใจ วิบูลกิจ    ซึ่งรางวัลส่งเสริมสุขภาพระดับทองนี้ ถือเป็นครั้งที่สามที่โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยาได้รับ  ขอแสดงความยินดีกับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยาทุกคนไว้ ณ ที่นี้

                                                                               ภาพ : นายประกอบ  หาญณรงค์
                                                                               ข่าว : นายสุทธิพงษ์  นนท์ตุลา