HOME

ครู ญจพ. เข้าอบรม O-NET

  • พิมพ์

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้รับนโยบายการนำผลการสอบ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   จึงได้จัดการประชุม /...

 

       ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้รับนโยบายการนำผลการสอบ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมการนำผลการทดสอบ(O-NET) ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้” ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 23-24 สิงหาคม 2557  ณ  โรงแรม เจบี อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  ซึ่งโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ก็ได้มีคำสั่งให้บุคลากรได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ทุกคน  โดยในแต่ละกลุ่มสาระก็ได้เก็บเกี่ยวเนื้อหาที่ได้รับจากการอบรม เพื่อกลับมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการวัดผล ประเมินผลอย่างเต็มที่

                                                                                      ภาพ : เพ็ญณี  มณี
                                                                                       ข่าว : สุทธิพงษ์  นนท์ตุลา