viagra-50-online-store.com

HOME

ว่าที่ ผอ.สพม. 7 เขตทั่วไทย เยี่ยม ญจพ.

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557  นายศลใจ  วิบูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 16  และ นายทองปอนด์  สาดอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขต /...

 

       เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557  นายศลใจ  วิบูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 16  และ นายทองปอนด์  สาดอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 36  ได้นำว่าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จำนวน 7 เขต 7 ท่าน จากทั่วประเทศ  เข้ารับการเรียนรู้สภาพจริง ที่โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ตามการคัดเลือกกำหนดสถานที่โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยเห็นว่าโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด และมั่นคง มีรางวัลทั้งระดับ เขต ระดับจังหวัด จนถึงระดับประเทศการันตีมากมายหลาบรางวัล อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้สภาพจริงในครั้งนี้ โดยในการต้อนรับคณะว่าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชน มีทั้ง ประธานกรรมการสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน  ตัวแทนจากสถานีตำรวจ และเกษตรกรวิทยากรประจำโรงเรียน ร่วมเข้าให้ประสบการณ์ และแนวทางในการร่วมดูแลโรงเรียนที่ผ่านมา 

                                                                                       ภาพ / ข่าว : สุทธิพงษ์  นนท์ตุลา