HOME

ครู ญจพ.รับการอบรมทำแผนการสอน

  • พิมพ์

เมื่อวันศุกร์-เสาร์ ที่ 29 -30 สิงหาคม 2557  นายประกอบ หาญณรงค์ ผู้อำนายการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ /...

 

       เมื่อวันศุกร์-เสาร์ ที่ 29 -30 สิงหาคม 2557  นายประกอบ หาญณรงค์ ผู้อำนายการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อิงมาตรฐาน และการวัดผลประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ณ ห้องประชุมร่มพิกล  โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีจากหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ที่ได้จัดให้นางธนชพร ตั้งธรรมกุล ศึกษานิเทศก์  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม  ซึ่งทุกคนก็ได้รับความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดียิ่ง และพร้อมจะนำเอาความรู้ และทักษะ ที่ได้จากการอบรมไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดผล ประเมินผล ในโอกาสต่อไป

                                                                                         ภาพ/ข่าว : นายสุทธิพงษ์  นนท์ตุลา