HOME

อ.เมือง สข. มาศึกษาดูงานพอเพียง ที่ ญจพ.

  • พิมพ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557  โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้มาศึกษาดูงานตามโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคี /...

 

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557  โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้มาศึกษาดูงานตามโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคี และเสริมสร้างความปรองดองโดยเน้นเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วยผู้นำชุมชน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในเขต อ.เมือง  จ.สงขลา  โดยการนำของนางสรคุณ สังขภิญโญ  ปลัดอำเภอเมืองสงขลา  จากบรรยากาศการเยี่ยมศึกษาดูงานในครั้งนี้ พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทางโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยาได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลระดับประเทศมาแล้ว

                                                                                    ภาพ : น.ส.จิราพร หมัดอาดัม  ม. 5/2
                                                                                     ข่าว : นายสุทธิพงษ์  นนท์ตุลา