viagra-50-online-store.com

HOME

ครู ญจพ. รับรางวัลในวันครู ปี 2558

เมื่อวันที่  16 มกราคม 2558  คณะครูโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา (ญ.ส.) /...

 

       เมื่อวันที่  16 มกราคม 2558  คณะครูโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา (ญ.ส.) ทั้งนี้มีผู้บริหาร และคุณครูร่วมรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2558  ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 6 คน  คือ  นางสาวศรีวิไล  ยลสุริยันวงศ์ รองผู้อำนวยการ  นางอุไรวัลย์  วรจินต์  นายประโสบ  เวชกะ  นางฉะอ้อน  แก้วหมุน  นางสาวสุนี  เหล็บบินหล๊ะ และ นางมนัสรี  ศิริเทพวัฒนา   และรางวัลครูดีเด่น สหวิทยาเขตนครหาดใหญ่ จำนวน  3  คน  คือ นางนัทยา  บุญปราบ  นางอาภร  ทินนิมิตร  และ นายสุทธิพงษ์  นนท์ตุลา   โดยมีนายศลใจ   วิบูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานครั้งนี้

                                                                             ภาพ/ข่าว : สุทธิพงษ์ นนท์ตุลา