HOME

กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ

  • พิมพ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคา 2558  โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ  ตามแนวทางการพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้บทบาท /...

  

         เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคา 2558  โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ  ตามแนวทางการพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้บทบาท  หน้าที่ ตามหลักวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตะหนักถึงความเป็นไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรมเคารพกฎกติกา  ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกันอย่างมีความสุข  ดังนี้

ข้อที่ 1.  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์   ดำเนินการดังนี้
             - เปิดเพลงที่ปลูกฝังการรักชาติ  เพลงพระราชนิพนธ์ (รัชกาลที่ 9)  ก่อนเข้าแถวตอนเช้า
             - ร่วมร้องเพลงชาติทุกเช้าหน้าเสาธง  ให้นักเรียนชั้น ม.2 เป่าเมโลเดียนเพลงชาติไทย ทุกวัน
             - สวดมนต์เพื่อระลึกถึง พระพุทธ  พระธรรม และพระสงฆ์  พร้อมทำสมาธิก่อนเข้าเรียน
             - เข้าร่วมโครงการกับกองบิน 7  เพื่อประชาสัมพันธ์กับนักเรียนให้รู้จักอาชีพทหาร ที่มีหน้าที่เสียสละ  ต้องเป็นบุคคลที่รักชาติ  รักแผ่นดิน

 ข้อที่ 2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในส่ิงที่ดีงามเพื่อส่วนรวม  ดำเนินการดังนี้
             - นักเรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการทำความดี  ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
             - กิจกรรมวันแม่  วันพ่อ  จุดเทียนชัยถวายพระพร  และให้นักเรียน  ผู้บริหาร  ครู ร่วมปฏิญาณตนว่า จะเป็นคนดี  รักชาติ  ซื่อสัตย์               ต่อประมุข ต้องเป็นคนมีอุดมการณ์  ไม่ยอมแพ้กับกลุ่มคนที่ไม่ดี

 ข้อที่ 3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์    ดำเนินการดังนี้
             - จัดให้มีกิจกรรมวันครู  วันแม่  วันประชุมผู้ปกครอง  เพื่อให้นักเรียน  ครู ผู้บริหาร ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ความรู้สึกต่อการพัฒนา  ด้านจิตใจ  อารมณ์  พฤติกรรม  ไปสู่การพัฒนาตลอดระยะเวลาที่นักเรียนอยู่ในการดูแลของโรงเรียน

ข้อที่ 4.  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดำเนินการดังนี้
             - โรงเรียนคัดเลือกบุคลากร  ครู ที่มีความสามารถในการสอน  นิเทศครู  วัดผลครูจากผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  ซ่ึงเป็นผลงานการสอนที่แท้จริง  ไปสู่การพัฒนาครู  และไปสู่ผู้เรียน  โดยตรง
             - โรงเรียนจัดให้มีการเรียนพิเศษ  นอกเวลาเรียน  ม.ต้น วันละ 1.30 ชม./ วัน  ม.ปลาย วันละ 2 ชม./วัน  ในทุกรายชั้น  ทุกคน

ข้อที่ 5.  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  ดำเนินการดังนี้
            - โรงเรียนควบคุมเรื่อง พฤติกรรมชู้สาว ในกลุ่มนักเรียน  ไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พูดคุยกันในเชิงจีบ ชู้สาว  อันจะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยเรียน  (ซึ่งเป็นมาตรการหลักของโรงเรียน)
           -  สร้างทัศนคติอันดีงาม  ปลูกฝังให้นักเรียนคล้อยตาม  ทั้งในเรื่องของการแต่งกาย  การปฏิบัติตนต่อเพศตรงกันข้ามอย่างเหมาะสม

 ข้อที่ 6.  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน ดำเนินการดังนี้
           - ไม่โกหก  เมื่อนักเรียนทำผิด  ให้ยอมรับสารภาพ และเขียนบันทึกลงในกระดาษ  เพื่อสำนึกผิด  หากต้องมีบทลงโทษจะให้ออกกำลังกาย โดยนักเรียนเป็นผู้เลือกบทลงโทษนั้นๆ เอง  หากกรณีที่การกระทำนั้นๆ เป็นเรื่องใหญ่  ให้นักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนเป็นผู้แสดงความคิดเห็น  ในการพิจารณาโทษของนักเรียนที่กระทำผิด
          -  นักเรียน  ผู้ปกครอง จะแบ่งปันของให้กันและกัน อาทิ  นำผลไม้  อาหาร  ของกินต่างๆ มาแจกเพื่อนๆ  พี่ๆ น้องๆ  รับประทานทั่วๆ กัน   จนเป็นปกตินิสัย

 ข้อที่ 7.  เข้าใจ  เรียนรู้  ความเป็นประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  ดำเนินการดังนี้
            - ประชาสัมพันธ์  ความรู้  จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  และให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนโดยตรง

 ข้อที่ 8.  มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่  ดำเนินการดังนี้
             - สร้างกฎระเบียบวินัยภายในโรงเรียน  ตั้งแต่ หัว จรดเท้า  มีทั้งคำชื่นชม  และบทลงโทษ
             - เมื่อพบเจอผู้ใหญ่ให้ไหว้ก่อน  โดยที่นักเรียนไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงว่า รู้จักหรือไม่

 ข้อที่ 9.  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ทำ  รู้ปฏิบัติ  ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ดำเนินการดังนี้
            - ทุกครั้งในการเข้าสอน  ครูจะต้องมีหน้าที่คอยอบรมพฤติกรรม  สั่งสอน  สร้างทัศนคติ  ให้แนวคิด  แนวทางกับนักเรียนก่อนทำการสอนเป็นประจำทุกครั้งก่อนสอนนักเรียน

  ข้อที่ 10.  รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ดำเนินการดังนี้
             - กิจกรรมตลาดนัดโรงเรียน  ให้นักเรียนรู้จักนำความรู้ที่เรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์  โดยพึงพาอาศัยปัจจัยที่มีอยู่แล้วรอบตัวโดยไม่จำเป็น ต้องใช้เงินเพื่อได้มาซึ่งของร่วมกับการใช้ความรู้  ฝีมือ  มาทำสิ่งของไปสู่การจัดจำหน่ายให้เกิดรายได้ และเป็นความภาคภูมิใจ ต่อตัวนักเรียน

 ข้อที่ 11.  มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ  หรือกิเลส  ความละอายเกรงกลัวต่อบาป  ดำเนินการดังนี้
             - จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีการออกกำลังกายหลังเลิกเรียนทุกคน  ทุกวัน  เพื่อให้รอดพ้นจากส่ิงเสพติด
             - สร้างนักเรียนแกนนำ  สายลับ  เพื่อคอยสอดส่องดูแลเพื่อนนักเรียน  ในกรณีที่กระทำผิด  ทั้งเรื่อง ยาเสพติด  การทะเลาะวิวาท
             - ใช้บทลงโทษให้นักเรียนเกิดสำนึกผิดด้วยตนเอง  แทนการต่อว่า ดุด่า

 ข้อที่ 12.  คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนร่วมมากกว่าของส่วนตน ดำเนินการดังนี้
             - ปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนไม่เห็นแก่ตัว  เอื้อเฟื้อต่อกันเป็นรุ่นๆ  รุ่นน้องยินดีช่วยเหลือรุ่นพี่ที่จะไปสอบ  ผลัดกันเป็นรุ่นๆ                  เพื่อเสริมสร้างความรัก  ความสามัคคีกันเป็นหมู่คณะ 

                                                                                        ภาพ : ศรีวิไล  ยลสุริยันวงศ์
                                                                                         ข่าว : สุทธิพงษ์  นนท์ตุลา