viagra-50-online-store.com

HOME

ญจพ.รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558

ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยาเรื่อง  การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม /...

 

(ครุฑ)


ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

........................................................................

 

              โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียน

เข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ปีการศึกษา ๒๕๕๘เพื่อให้การดำเนิน

การรับนักเรียนเข้าเรียน     เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑๖ 

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา จึงกำหนดรายละเอียดการรับนักเรียน  ดังต่อไปนี้

๑.  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

๑.๑  ประเภทและจำนวนนักเรียนที่รับสมัคร

        รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ จำนวน ๕ ห้องเรียน

ห้องเรียนละ ๔๐ คน จำนวน ๒๐๐ คน

๑.๒  คุณสมบัติของผู้สมัคร

        ๑.๒.๑   สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ 

เทียบเท่า  หรือกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

                        ๑.๒.๒  มีความประพฤติเรียบร้อย

                        ๑.๒.๓   เป็นโสด

              ๑.๓  หลักฐานการสมัคร             

๑.๓.๑  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีชื่อนักเรียนและชื่อผู้ปกครอง (พ่อ-แม่)

ฉบับจริงและฉบับสำเนา จำนวน ๑ ชุด

๑.๓.๒ หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือหลักฐาน       ที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ฉบับจริงและฉบับสำเนา      จำนวน ๑ ชุด

๑.๓.๓  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ฉบับจริงและฉบับสำเนา จำนวน ๑ ชุด

๑.๓.๔  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรง ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป

 

             ๑.๔   การรับสมัคร  ประกาศผล  รายงานตัว และมอบตัว    

                             การรับสมัคร  

                           รับสมัคร วันที่  ๒๐-๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๘   เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

                             การประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว

                             ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัวนักเรียน วันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๕๘

เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

 

             ๒.   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

๒.๑  ประเภทและจำนวนนักเรียนที่รับสมัคร

        รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม

จำนวน ๒ ห้องเรียน จำนวน ๘๐ คน (รวมจำนวนนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม

(โควต้า) ด้วย)

        ๒.๑.๑  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  จำนวน ๑ ห้องเรียน จำนวน ๔๐ คน

        ๒.๑.๒  แผนการเรียนทั่วไป  จำนวน ๑ ห้องเรียน จำนวน ๔๐ คน

                     ๒.๒  คุณสมบัติของผู้สมัคร

        ๒.๒.๑  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๗

                         ๒.๒.๒  มีความประพฤติเรียบร้อย

                         ๒.๒.๓   เป็นโสด

             ๒.๓  หลักฐานการสมัคร            

 ๒.๓.๑  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีชื่อนักเรียนและชื่อผู้ปกครอง (พ่อ-แม่)

ฉบับจริงและฉบับสำเนา จำนวน ๑ ชุด

๒.๓.๒  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า หรือหลักฐาน

ที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ฉบับจริงและฉบับสำเนา

จำนวน ๑ ชุด

๒.๓.๓  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ฉบับจริงและฉบับสำเนา จำนวน ๑ ชุด

๒.๓.๔  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรง ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป

 

             ๒.๔  การรับสมัคร ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว     

                             การรับสมัคร  

                           วันที่  ๒๐-๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๘   เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ        ณ โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

                             การประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว

                             ประกาศผล  รายงานตัว และมอบตัวนักเรียน วันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๕๘

เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

 

ประกาศ ณ วันที่  ๙  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๘

 

 

ประกอบ  หาญณรงค์

(นายประกอบ  หาญณรงค์)

 ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

ปฏิทินรับนักเรียนชั้น  ม.๑  และ ม. ๔   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘     โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 

 

ระดับชั้น

รับสมัคร

ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน

รายงานตัว

มอบตัว

จำนวนที่รับ

 

ม.๑

- นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

 และนอกเขตพื้นที่บริการ

 

๒๐-๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๘

(๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)

 

 

๘  เมษายน  ๒๕๕๘

 

๘  เมษายน  ๒๕๕๘

(๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)

 

๘  เมษายน  ๒๕๕๘

(๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)

 

รวม

๒๐๐ คน

 

ม.๔

- นักเรียนที่จบม.๓  จากโรงเรียนเดิม

  (โควต้า)

 

- นักเรียนทั่วไปที่จบม.๓  จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม

 

 

 

๙-๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘

(๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)

 

 

๒๐-๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๘

 

 

 

๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๘

 

 

๘  เมษายน  ๒๕๕๘

 

 

 

๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๘

(๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.)

 

๘  เมษายน  ๒๕๕๘

(๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)

 

 

 

๘  เมษายน  ๒๕๕๘

(๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)

 

๘  เมษายน  ๒๕๕๘

(๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)

 

 

 

 

 

 

รวม

๘๐ คน

หลักฐานการสมัคร

        ๑.  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีชื่อนักเรียนและชื่อผู้ปกครอง (พ่อ-แม่) ฉบับจริงและฉบับสำเนา จำนวน ๑ ชุด     

       ๒.  หลักฐานการจบการศึกษาชั้น ป.๖ หรือ  ม. ๓   หรือหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  ฉบับจริงและฉบับสำเนาจำนวน ๑ ชุด               

       ๓.   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ฉบับจริงและฉบับสำเนา จำนวน ๑ ชุด

     ๔.  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรง สวมชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม  ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป

       สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่

              โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฏร์พิทยา  หมู่ที่ ๖ ตำบลฉลุง  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา   

 

             โทรศัพท์/โทรสาร :  ๐- ๗๔๓๙- ๐๐๓๓                เวบไซด์  :  www.yjp.ac.th