viagra-50-online-store.com

HOME

นร.ญจพ. ร่วมบวชภาคฤดูร้อน 2558

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558  นางสาวศรีวิไล  ยลสุริยันวงศ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  และนางสาวกมลพร  แก้วเกลี้ยง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ /...

 

       เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558  นางสาวศรีวิไล  ยลสุริยันวงศ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  และนางสาวกมลพร  แก้วเกลี้ยง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา   ได้นำนักเรียนชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  5  คน  ประกอบด้วย  
       1.  เด็กชายปรัชญา  รัตนกูล   
       2.  เด็กชายธนกร  ทิระพันธ์
       3.  เด็กชายฉัตรชัย  จันพูล
       4.  เด็กชายภาณุวัฒน์  ดุกสุกแก้ว 
       5.  เด็กชายปฏิวัฒน์  คิดงาม
       ร่วมกิจกรรมพรรพชาหมู่ ภาคฤดูร้อน   ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้  ต.ท่าช้าง  อ.บางกล่ำ  จ.สงขลา  โดยการบรรพชาเป็นสามเณรครั้งนี้ มีระยะเวลา  50  วัน  คือ ตั้งแต่วันที่  14  มีนาคม – 2  พฤษภาคม 2558   ตลอดช่วงของการเป็นสามเณร  นักเรียนจะได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์  อันจะทำให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  ตลอดจนมาเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้ถ่ายทอดวัตรปฏิบัติที่ดีแก่เพื่อนนักเรียนในโรงเรียนต่อไป

                                                                                ภาพ : ศรีวิไล  ยลสุริยันวงศ์
                                                                                    ข่าว : สุทธิพงษ์  นนท์ตุลา