viagra-50-online-store.com

HOME

สรุปผลการแข่งขัน “มหามิตรเกมส์ 6”

ตามที่กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน “มหามิตรเกมส์ ครั้งที่ 6” /...

 
       ตามที่กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน “มหามิตรเกมส์ ครั้งที่ 6” ประจำปีการศึกษา 2558  โดยได้จัดการแข่งขันกีฬา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558  ณ โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม   และการแข่งขันกรีฑา ในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2558  ณ สนามกีฬาจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา นั้น  บัดนี้  การแข่งขันกรีฑา-กีฬา “มหามิตรเกมส์ ครั้งที่ 6” ดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้น เรียบร้อยทุกประการ  โดยถือว่าโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ได้รับความสำเร็จในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก  ทั้งเกิดความรักความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ และระหว่างนักเรียนจากต่างสถานศึกษา  ได้พัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ภายในสนาม  การดูแลความเรียบร้อยและสนับสนุนงานของนักศึกษาวิชาทหาร  การร่วมกิจกรรมเดินพาเหรอ  การเชียร์  การจัดตกแต่งป้ายและพื้นที่อัฒจรรย์ และการลงทำการแข่งขันกีฬา  จน ได้รับรางวัลชนะเลิศต่าง ๆ มากมาย  ดังนี้

กีฬาเปตอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชาย   -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
กีฬาเปตอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย  -  รางวัลชนะเลิศ 
กีฬาเซปัคตะกร้อ มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย  -  รางวัลชนะเลิศ 
กีฬาเซปัคตะกร้อ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย  -  รางวัลชนะเลิศ
กีฬาวอลเลย์บอล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หญิง  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
กีฬาวอลเลย์บอล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
กีฬาฟุตซอล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชาย   -  รางวัลชนะเลิศ
กีฬาฟุตซอล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย  -  รางวัลชนะเลิศ
คะแนนรวมกรีฑาอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง   -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
คะแนนรวมกรีฑาอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย   -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
คะแนนรวมกรีฑาอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง   -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
คะแนนรวมกรีฑาอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย   -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
คะแนนรวมกรีฑาชาย   -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
คะแนนรวมกรีฑาหญิง   -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
การประกวดขบวนพาเหรด และดรัมเมเยอร์  -  รางวัลชนะเลิศ
การประกวดกองเชียร์ และเชียร์หรีดเดอร์   -  รางวัลชนะเลิศ

                                                                             ภาพ  :  ศรีวิไล  ยลสุริยันวงศ์
                                                                             ข่าว :  สุทธิพงษ์  นนท์ตุลา