viagra-50-online-store.com

HOME

ญจพ.รับการนิเทศภายในโรงเรียน

เมื่อวันพุธที่  26 สิงหาคม  2558  กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ได้จัดการนิเทศ ติดตาม การดำเนินของโรงเรียน /...

 

       เมื่อวันพุธที่  26 สิงหาคม  2558  กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ได้จัดการนิเทศ ติดตาม การดำเนินของโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2558  ในรูปแบบการนิเทศแบบประชุมกลุ่ม ใน  3  เนื้อหาคือ  การพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน  ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  และ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้   ณ  ห้องประชุมโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม  โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมรับการนิเทศติดตามพร้อมกัน  5 โรงเรียนคือ   โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม  โรงเรียนคูเต่าวิทยา  และโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  ซึ่งในแต่ละโรงเรียนก็ได้ส่งผู้ช่วยผู้อำนวยการผู้ดูแลงานวิชาการ  และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระเข้าร่วมรับการนิเทศติดตามดังกล่าว

                                                                                     ภาพ / ข่าว :  สุทธิพงษ์  นนท์ตุลา