viagra-50-online-store.com

HOME

ร่วมประชุมพัฒนาครูวิทยาศาสตร์

เมื่อวันศุกร์และวันเสาร์ที่  4-5  กันยายน  2558  โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  ได้ส่งคุณครูเพ็ญณี มณี ตัวแทนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ /...

       เมื่อวันศุกร์และวันเสาร์ที่  4-5  กันยายน  2558  โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  ได้ส่งคุณครูเพ็ญณี มณี ตัวแทนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ตามโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนในสัมกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16    ณ โรงเรียนวีว่า  อ.เมือง  จ.สงขลา  

                                                                                        ภาพ : เพ็ญณี มณี
                                                                                             ข่าว :  สุทธิพงษ์  นนท์ตุลา