viagra-50-online-store.com

HOME

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน นศท.2555

 

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2555 เวลา 14.30 น.พลตรีเรืองศักดิ์ สุรรณนาคะ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42  เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม  /...

 

          เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2555 เวลา 14.30 น.พลตรีเรืองศักดิ์ สุรรณนาคะ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร  และมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น  และทุนการศึกษาวิชาทหารที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร  และให้โอวาทแก่นักศึกษาวิชาทหารเพื่อเป็นกำลังใจในการเป็นกำลังในการป้องกันประเทศอันประกอบไปด้วย ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ณ ลานสวนสนามค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

        พันเอกสุรัชีย เชยกลิ่น ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42 กล่าวว่า พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร นับว่าเป็นเกียรติเช่นเดียวกับการทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของทหารกองประจำการ ซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปีการศึกษา พิธีดังกล่าวมีความมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหาร ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความมีระเบียบ วินัย สามัคคี อดทน และเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นกำลังสำรองของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนเป็นเยาวชนที่มีส่วนร่วมในการปกป้องเอกราชอธิปไตยของชาติ และช่วยพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

        ในการนี้ ผกท.สุทธิพงษ์ นนท์ตุลา ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ซึ่งได้นำกำลัง นศท.เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามในครั้งนี้ โดยอยู่ในตำแหน่ง ฝ่ายอำนวยการที่ 1 ประจำกองผสม  เมื่อเสร็จสิ้นพิธีสวนสนามก็ได้รับการประกาศ และรับโลห์รางวัลผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่นประจำปีอีกด้วย

                                                                                 ภาพ  :  สุทธิพงษ์ นนท์ตุลา
                                                                                 ข่าว  :  ภานุวัฒน์ ฉุดฉัตรแก้ว  ม. 6/1