viagra-50-online-store.com

HOME

การฝึกภาคสนาม นศท. ปีการศึกษา 2555

ในเดือนมกราคม ถึงกุมภาพันธ์  2556 ผกท.สุทธิพงษ์ นนท์ตุลา  ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  ได้นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-3 /...

 

        ในเดือนมกราคม ถึงกุมภาพันธ์  2556 ผกท.สุทธิพงษ์ นนท์ตุลา  ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  ได้นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-3  เข้าร่วมทำการฝึกภาคสนามตามตารางการฝึกประจำปีของศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42  ซึ่งก็ได้เป็นไปตามระเบียบการฝึกของหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง   โดยในส่วนของโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  มีนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมทำการฝึก 4 ผลัด ประกอบด้วย  ชั้นปีที่ 3 ชาย วันที่ 11-15 มกราคม 2556 , ชั้นปีที่ 3 หญิง วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2556 , ชั้นปีที่ 2 ชาย วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2556 และ ชั้นปีที่ 2 ชายตกค้าง วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2556  ซึ่งในแต่ละผลัดนักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยาก็ได้ตั้งใจมุ่งมั่นทำการฝึกอย่างไม่ท่อท้อต่อความเหนื่อยยาก  จนเป็นที่ยอมรับของเพื่อนนักศึกษาวิชาทหารที่ร่วมทำการฝึก และคณะครูฝึกจากทางศูนย์การฝึก ฯ  โดย นศท.แสงทัย ลีเลิศ นศท.ชั้นปีที่ 3 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับหมวด และ นศท.ภาณุวัฒน์ ฉุดฉัตรแก้ว  นศท.ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลยิงปืน(HK) คะแนนรวมสูงสุด จากจำนวน นศท.ที่เข้าร่วมทำการฝึกในผลัดเดียวกันถึง 382 นาย

        “ผมขอขอบคุณสถานศึกษาวิชาทหารทุกแห่งที่ได้ให้ความร่วมมือกับทางศูนย์ฝึกฯ สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการฝึกของทางศูนย์ฝึกฯ เป็นอย่างดีตลอดมา เป็นผลให้เราสามารถผลิตกำลังสำรองที่มีคุณภาพ และมีขีดความสามารถสูงสุด จนถือได้ว่ามีความพร้อมในทันทีหากต้องไปทำหน้าที่ทหารเต็มตัว  ขอขอบใจ นศท.ทุกนายที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการทำการฝึกฯ  แม้จะต้องเหน็ดเหนื่อยจนสุดกำลังในบางครั้ง แต่ผมเชื่อว่า นศท.ทุกนาย ย่อมมีใจรักประเทศชาติเป็นที่ตั้ง  จนทำให้ลืมความเหน็ดเหนื่อยจากการฝึกไปได้  ขอให้ทุกคนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  แล้วเราจะพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการ”  พันเอกสุรชัย เชยกลิ่น ผู้บังคับศูนย์การฝึกวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42 กล่าวในพิธีปิดการฝึก ชั้นปีที่ 3 ผลัด 4
                                                                                    ภาพ : สุทธิพงษ์ นนท์ตุลา
                                                                                    ข่าว : ภานุวัฒน์ ฉุดฉัตรแก้ว  ม. 6/1