viagra-50-online-store.com

HOME

ค่ายเยาวชนซื่อสัตย์สวนสัตว์สงขลา

เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2556  นางอมรรัตน์ เจ๊ะพงศ์ หัวหน้างานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  ได้นำตัวแทนนักเรียนชั้น ม.3-5  /...

 

        เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2556  นางอมรรัตน์ เจ๊ะพงศ์ หัวหน้างานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  ได้นำตัวแทนนักเรียนชั้น ม.3-5 จำนวน 26 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาชนนิยมความซื่อสัตย์ ณ สวนสัตว์สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  โดยมีโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตจังหวัดสงลาอีก  6 โรงเรียนได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

        จากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ผลักดันให้สังคมไทยมุ่งความสำเร็จทางวัตถุ คนในสังคมแสวงหาความสำเร็จในชีวิตด้านเศรษฐกิจ บ้างก็แสวงหาอำนาจ บ้างก็แสวงหาผลประโยชน์ จนหลายคนเห็นตรงกันว่าปัจจุบันสังคมไทยเริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆ และกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤติหลายด้านทั้งด้านการเมือง การศึกษา ศาสนาเศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่น่ากังวลยิ่งนั่นคือ คุณธรรมจริยธรรมของคนไทยเริ่มถดถอย อันเป็นต้นเหตุที่จะนำไปสู่วิกฤติให้แก่สังคมไทยในอนาคต ถ้าพิจารณาพื้นฐานปัญหาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชนไทยส่วนหนึ่งและอาจจะเป็นส่วนใหญ่ ปัญหานั้นเริ่มจากปัญหาด้านครอบครัว ซึ่งเกิดจากการที่ครอบครัวแตกแยก พ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน พ่อแม่ไม่มีเวลาให้บุตรหลาน การใช้ความรุนแรงและอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งประเด็นปัญหาของสังคมที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนไทยลำดับต้นๆ เช่น ขาดความอบอุนจากครอบครัว ซึ่งจะนำไปสู่การมีความรัก การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรรวมถึงภัยจากสื่อเทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเตอร์เนตและการเข้าถึงอบายมุขทั้งเหล้า บุหรี่ ยาเสพติดได้ง่ายและที่สำคัญคือ "การขาดแบบอย่างที่ดีนั่นเอง”

        สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้จัดการอบรมจำนวน 3 วัน 2 คืน  คือระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเด็กและเยาวชนในจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและทัศนคติในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กและเยาวชนในตำบลแม่ลาด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในตำบลแม่ลาดมีหัวใจที่ซื่อตรง ซึ่งการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติและสัมผัสความดีด้านคุณธรรมจริยธรรม ถือเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เป็นเยาวชนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริต ไม่พูดปด กล้ารับผิดชอบ และการคืนของให้เจ้าของ ไม่ลักขโมย โดยมีการจัดให้มีกิจกรรมอบรมปลูกฝังคุณธรรมความซื่อสัตย์ เพราะการทุจริตเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลเสียหายต่อชาติบ้านเมืองมาอย่างต่อเนื่องยาวนานแม้กระทั่งค่านิยมที่ถูกต้อง ดีงามของสังคมไทยก็ได้รับผลกระทบจนบางส่วนของสังคมไทยมีความคิดว่าการทำงานของราชการอาจมีการทุจริตเกิดขึ้นบ้างก็ไม่เป็นไรและยอมรับได้หากการทำงานนั้นจะมีผลงานเกิดขึ้นเป็นประโยชน์แก่ประชาชนหรือชุมชนบ้าง ค่านิยมเช่นนี้นับเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสังคมไทย เพราะสื่อให้เห็นได้ว่าการทุจริตกำลังจะได้รับการยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาและอาจจะแผ่ขยายครอบคลุมไปทั้งภาคราชการและภาคเอกชน ในอนาคตอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งหากไม่มีการดำเนินการแก้ไขโดยเร็วแล้ว สังคมไทยจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและได้รับความเสียหายอย่างมากมาย ดังนั้นการปลูกฝังค่านิยมความซื่อตรงจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาดและศูนย์คุณธรรมซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อตรง จึงได้จัดให้มีการอบรม "โครงการเข้าค่ายเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจซื่อสัตย์” ครั้งนี้ขึ้น
                                                                                            ภาพ : อมรรัตน์ เจ๊ะพงศ์
                                                                                            ข่าว : เรืองฤทธิ์ ทิมวัฒนา ม.5/1