viagra-50-online-store.com

HOME

เชิญร่วมงาน Open House YJP 2013

เชิญร่วมงาน Open House YJP 2013  ชมนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน การแสดงหน้าเวที และกิจกรรมการแนะแนวการศึกษา โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  /...

        เชิญร่วมงาน Open House YJP 2013  ชมนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน การแสดงหน้าเวที และกิจกรรมการแนะแนวการศึกษา โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 นี้  เวลา 08.30 น. เป็นต้น   ณ โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  ต.ฉลุง  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา