HOME

งานเปิดบ้าน ญจพ.2556

  • พิมพ์

ในวันจันทร์ที่ 18  กุมภาพันธ์  2556  โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยาได้จัดกิจกรรมเปิดบ้าน  ญ.จ.พ  ขึ้น เพื่อนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และความโดดเด่นของโรงเรียน

        ในวันจันทร์ที่ 18  กุมภาพันธ์  2556  โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยาได้จัดกิจกรรมเปิดบ้าน  ญ.จ.พ  ขึ้น เพื่อนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และความโดดเด่นของโรงเรียน ให้เป็นที่รู้จักอย่างมากขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจากนาย ภิญโญ  จันทรวงศ์ ท่านรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ได้ให้เกียรติมาเป็นประทานพิธีเปิดในตอนเช้า และรับชมการแสดงของนักเรียนในชุดการแสดงมโนราห์เป็นอันดับแรกจากนั้นได้เดินชมกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆของนักเรียนที่ได้จัดเตรียมไว้  

                                                                       ภาพ : สุทธิพงษ์  นนท์ตุลา                                                  
                                                                       ข่าว : นาย ภานุวัฒน์  ฉุดฉัดแก้ว ม.6/1