viagra-50-online-store.com

HOME

โครงการค่ายคุณธรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้ ครูจีรนลย์ สังข์แก้ว และ /...

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้ ครูจีรนลย์ สังข์แก้ว และครูรักษิณาภรณ์ เพชรรัตน์ จัดโครงการค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 20-21 ส.ค 63 ณ ห้องประชุมร่มพิกุล โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา โดยการเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อนำความรู้และทักษะ ไปต่อยอด ขยายผลให้เพื่อนในห้องเรียนได้บูรณการกับกิจกรรมคุณธรรมของห้องเรียนแต่ละห้อง และสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน การจัดค่ายคุณธรรมในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระวิทยากรกัลยาณมิตร จากศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้และวัดคลองพระยา มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 45 คน

ภาพ/ข่าว : จีรนลย์ สังข์แก้ว