viagra-50-online-store.com

HOME

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดสะอาดฯ

เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563  นายเอกพล ดำรงจิรธนากร  ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้ นางสุภาพ สังข์สงฆ์ เข้าร่วมโครงการอบรม /...

 

เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563  นายเอกพล ดำรงจิรธนากร  ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้ นางสุภาพ สังข์สงฆ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดสะอาด 3RS-ประชารัฐ ประจำปี 2563 จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ภาพ : สุภาพ สังข์สงฆ์
ข่าว : กนกพร นิลละออ