viagra-50-online-store.com

HOME

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ ICT

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563  นายเอกพล ดำรงจิรธนากร  ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้ ครูทินภัทร เหมือนกู้ และครูกนกพร นิลละออ /...

 

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563  นายเอกพล ดำรงจิรธนากร  ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้ ครูทินภัทร เหมือนกู้ และครูกนกพร นิลละออ  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสาร   วัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้คือให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ short letter เพื่อการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมี ดร.สำรวย ภักดี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เป็นประธานในพิธี  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

ภาพ/ข่าว : กนกพร นิลละออ, รร. ญ.ร.ส.