viagra-50-online-store.com

HOME

การเขียนแผนปฏิบัติการ ประจำปี งปม. 2564

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ได้นำคณะครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนหาดใหญ่ /...

 

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ได้นำคณะครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา เดินทางไปประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564  ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2563  พร้อมกับจัดงานมุทิตาจิต ในโอกาสที่คุณครูอมร ฉายห้อง ครบวาระเกษียณอายุราชการ ที่จวนเจ้าถิ่นรีสอร์ท  ต.ลานข่อย  อ.ป่าพะยอม  จ.พัทลุง

 

ข่าว / ภาพ : กนกพร นิลละออ