HOME

รับมอบอุปกรณ์กีฬา โครงการ CSR

  • พิมพ์

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้นายประโสบ เวชกะ /...

 วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้นายประโสบ เวชกะ และตัวแทนนักเรียน  เข้าร่วมพิธีมอบอุปกรณืกีฬา  โดยนายคณพศ ขุนทอง ผอ.ฝปก.1 ทำการแทน ผอ.สนต. เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ที่อยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ตามโครงการ CSR  ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้

 

ข่าว / ภาพ : ประโสบ เวชกะ