viagra-50-online-store.com

HOME

นำเสนองาน รร.สุจริต ปี 63 ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้ นางอาภร ทินนิมิตร รองผู้อำนวยการ /...

 

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้ นางอาภร ทินนิมิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา และนายวรากร สุวรรณท้าว นำตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 คน เข้าร่วมอบรม ‘Shoe Share Shop Shamp’ ครั้งที่ 2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ณ โรงแรมเซาท์เทอร์นแอร์พอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าว : กนกพร นิลละออ
ภาพ : อาภร ทินนิมิตร