viagra-50-online-store.com

HOME

งานมุทิตาจิต คุณครูอมร ฉายห้อง ปี 63

เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563  นายเอกพล ดำรงจิรธนากร  ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  ได้นำคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน /...

 

เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563  นายเอกพล ดำรงจิรธนากร  ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  ได้นำคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา จัดงานมุทิตาจิต แด่คุณครูอมร ฉายห้อง เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 มีแขกผู้เกียรติที่เคารพนับถือ จากองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ และชุมนุน เขาร่วมงาน โดยในงานมีการกล่าวความรู้สึก มอบของที่ระลึก และการกราบลาครูอมร ฉายห้อง จากคณะครูและนักเรียน

 

ภาพ/ข่าว : กนกพร นิลละออ