viagra-50-online-store.com

HOME

ขับขี่ปลอดภัย มีใบขับขี่ ปี 63

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้ นายประโสบ เวชกะ หัวหน้างาน /...

 

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้ นายประโสบ เวชกะ หัวหน้างานป้องกันอุบัติภัยและยาเสพติดในโรงเรียน  ได้จัดทำโครงการขับขี่ปลอดภัย มีใบขับขี่ รุ่นที่ 1/2563 จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนสอนขับรถ พิธานพาณิชย์  ตามหลักสูตร ขับขี่15 ชั่วโมง และสอบขอรับใบอนุญาตขับขี่  ผลการสอบนักเรียนผ่านการสอบ 18 คน อีก 2  คน ขอเข้ารับการฝึกอบรมใหม่กับรุ่นที่ 2  ในระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2653  ต่อไป

 

ภาพ : ข่าว : ประโสบ เวชกะ