viagra-50-online-store.com

HOME

ประชุมชี้แจงงานประกันสังคม ปี 2563

เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563  นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  มอบหมายให้ นางสุภาพ สังข์สงฆ์ หัวหน้าฝ่าย /...

 

เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563  นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  มอบหมายให้ นางสุภาพ สังข์สงฆ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  เข้าร่วมประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ปี 2563 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4  ซึ่งจัดโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่  ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ภาพ : สุภาพ สังข์สงฆ์
ข่าว : กนกพร นิลละออ