viagra-50-online-store.com

HOME

ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม ผกท.สข.

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้ ผกท.สุทธิพงษ์ นนท์ตุลา /...

 

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้ ผกท.สุทธิพงษ์ นนท์ตุลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ทมบ.42 จ.สงขลา  ณ ศูนย์การฝึกนักศึกวิชาหทาร มณฑลทหารบกที่ 42  ค่ายพระปกเกล้า  อ.เมือง  จ.สงสงขลา  เพื่อร่วมวางแผนการฝึกฯ และการทำกิจกรรมประจำปี 2564 ทั้งในส่วนของนักศึกษาวิชาทหาร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และศูนย์การฝึกนักศึกวิชาหทาร มณฑลทหารบกที่ 42  ตลอดจนการเตรียมความพร้อมรับการเตรียมเยี่ยม-ประเมินการปฏิบัติงานประจำปี จากคณะกรรมการจากส่วนกลาง ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563  ที่จะถึง

ภาพ : ศฝ.นศท.มทบ.42
ข่าว : กนกพร นิลละออ