viagra-50-online-store.com

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

( ว่าง )
รองผู้อำนวยการ

                    

              หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป              หน.ฝ่ายวิชาการ                 หน.ฝ่ายบุคคล              หน.ฝ่ายงบประมาณ


หน.ฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพการศึกษา