viagra-50-online-store.com

เผยแพร่ผลงาน

นางนัทยา  ประชุมชนะ

( ชมโดยไฟล์ .pdf ) บทคัดย่อ ชื่อผลงาน รายงานการสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ THAI SMART Model เพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ท23101 ภาษาไทย 5 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

 

นายร่อเก็ม ทวีโสะ

( ชมโดยไฟล์ .pdf )  บทคัดย่อ  ชื่อผลงาน  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  อสมการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ โดยใช้แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ 
ทที่ 1  (คลิก)

 

นางนัทยา บุญปราบ

(ชมโดยการแสดงทางหน้าเว็บ)  คลิก

( ชมโดยไฟล์ .pdf ) รายงานการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

นางจุรีรัตน์ มูลติไชย

 สื่อประสม วิชาสังคมศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

-  บทเรียนสำเร็จรูป
-  หน่วยเศรษฐกิจ
-  ระบบเศรษฐกิจ
-  ตลาดในระบบเศรษฐกิจ
-  ชื่อเรื่องรายงานการพัฒนาสื่อประสมเรื่อง ระบบเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา

นางอาภร  ทินนิมิตร

(ชมโดยการแสดงทางหน้าเว็บ)  คลิก

( ชมโดยไฟล์ .pdf ) รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ตามแนวคิดของ คี จอห์นสัน ร่วมกับชุดฝึก Listening and Speaking Skills   พัฒนาการฟังพูดเพื่อการสื่อสารชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

นายประกอบ  หาญณรงค์

(ชมโดยการแสดงทางหน้าเว็บ)  คลิก

บทคัดย่อ (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้กลยุทธ์ "PRAKOB MODEL" โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ปีการศึกษา่ 2556-2557

บทสรุป (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครือข่าย โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

 

นางสาวศรีวิไล  ยลสุริยันวงศ์

(ชมโดยการแสดงทางหน้าเว็บ)  คลิก

บทคัดย่อ (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)  การประเมินโครงการการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2557